طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

نماینده فروش تخصصی دستگاههای کمپانی koehler آمریکا

فروش مستقیم Automatic Filter Plugging Tendency Analyzer (FPT)
-----------------------------------
ASTM D2068; IP 387 Testing Temperature
-------------------------------------
دستگاه Abel Closed Cup Flash Point Tester
-------------------------------------
دستگاه AC100 Petroleum Colorimeter
-------------------------------------
دستگاه AC500 Automatic Colorimeter
-------------------------------------
دستگاهAccelerated Iron Corrosion Tester (AICT)
-------------------------------------
ADA5000 Automatic Distillation Analyzerدستگاه
-------------------------------------
دستگاه Air Jet Erosion Tester
-------------------------------------
دستگاه Air Release Value Apparatus
-------------------------------------
دستگاه Anhydride Purity Bath
-------------------------------------
دستگاه Antirust Properties of Petroleum Products Pipeline Cargoes
-------------------------------------
ASTM Thermometers - °C
-------------------------------------
ATF Lubricity Test Rig (BOCLE)
-------------------------------------
Autoignition Apparatus
-------------------------------------
Automated Flocculation Titrimeter
-------------------------------------
دستگاه Automatic Abel Flash Point Tester
-------------------------------------
دستگاه Automatic Aniline Point Apparatus
-------------------------------------
Automatic Cleveland Open Cup Flash Point Tester
-------------------------------------
دستگاه Automatic Cloud and Pour Point Analyzer
--------------------------------------------------------
دستگاه Automatic Cold Filter Plugging Point Analyzer with Touch Screen
-------------------------------------
دستگاه Automatic Density Meter
-------------------------------------
دستگاه Automatic Dielectric Breakdown Tester
-------------------------------------
دستگاه Automatic Dielectric Breakdown Tester
-------------------------------------
دستگاه Automatic Filter Plugging Tendency Analyzer (FPT)
-------------------------------------
دستگاه Automatic Freezing Point Analyzer with Touch Screen
-------------------------------------
دستگاه Automatic Heated Oil Test Centrifuge

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: كيميا تجهيز طايي

شهر: تهران

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس :

تاریخ درج آگهی: 1403/05/02

تاریخ انقضای آگهی: 1403/06/02

تماس با آگهی دهنده