طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

مخالفت سازمان نظام پزشکی با تجاری سازی مطب

به گزارش سلامت نیوز وبه نقل از ایسنا، سرپرست سازمان نظام پزشکی بامصوبه شورای عالی استانها مبنی تجاری سازی مطب پزشکان مخالفت کرد.وی گفت سازمان نظام پزشکی با این اقدام مخالف است.چرا که تجاری سازی مطب ها منجر به تحمیل هزینه های بیشتر به نظام سلامت ومردم می شود.

دکترمحمدرضا ظفرقندی گفت : درجلسه اخیر شورای عالی استانها  ،مصوبه ای مبنی برتجاری سازی کاربری مطب پزشکان تصویب شده ،بطوریکه مطب پزشکان به مکانهایی با کاربری تجاری تبدیل شوند.همچنین این مصوبه را طی نامه به مجلس شورای اسلامی ارسال نموده اند.تا بعنوان لایحه قانونی دردستورکار مجلس قرارگیرد.

دکترظفر قندی ضمن مخالفت با مصوبه مذکور ،افزود این اقدام خلاف مقررات بوده وعوارض متعددی بدنبال دارد.زیرا ابعاد مختلف ان سنجیده نشده است.وی اضافه نمود ،یکی از این مشکلات طرح تجاری سازی مطب ها ، اینست که طبیعتا وقتی مطب های پزشکان ،تجاری شوند ،هزینه  بسیارسنگینی به مطب ها تحمیل خواهد شد.که این هزینه درقانون تعرفه ،دیده نشده است.لذا با تجاری سازی، هزینه مطب ها افزایش یافته وباری بردوش نظام سلامت ومردم منعکس خواهد شد.

کمتر از نیم درصد مطب های پزشکان درمجتمع های مسکونی اند

سرپرست سازمان نظام پزشکی ضمن بیان اینکه موضوع تجاری سازی مطب ها ی پزشکان  قبلا نیز دردیوان عدالت اداری مطرح گردیده ،عنوان نمود که درآن زمان هم دیوان عدالت اداری رای داد که کاربری مطب ها مسکونی است.وبنابراین این موضوع درگذشته پاسخش را گرفته است.

مطب،تجاری سازی مطب،فروش مطب،اجاره مطب،خریدفروش اجاره مطب،تجاری سازی مطب پزشکان،نظام پزشکی،سازمان نظام پزشکی،مصوبه مطب پزشکان،تجاری سازی مطب ها
.