طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

اداره کل تجهیزات پزشکی :گرانفروشی وعدم تامین تجهیزات پزشکی به تعزیرات حکومتی گزارش شود

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذاودارو،طی نامه ای به مدیران مراکزآموزشی ودرمانی وزارت بهداشت  ودرمان آموزش پزشکی ،خواستارگزارش موارد گرانفروشی وعدم تامین تجهیزات پزشکی  ولوازم موردنیاز مراکز درمانی به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات پزشکی ودارویی تعزیرات حکومتی درمرکزاستان شد.

مبع خبر:ایفدانا

تجهیزات پزشکی،گرانفروشی تجهیزات پزشکی،تامین تجهیزات پزشکی،لوازم پزشکی گرانفروشی،گرانفروشی لوازم پزشکی
.