طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

آیاسهم-سهام بیمارستان یامراکزدرمانی-بخرم؟

 آیا سهم سهام بیمارستان یا مراکزدرمانی-بخرم؟

سرمایه گذاری دربخش بهداشت ودرمان اگرچه یک امر بسیار ضروری وارزشمندانسانی است اما درعین حال یک سرمایه گذاری مطمئن وقابل اعتماد برای همیشه خواهد بود.طب لیست

می توان گفت درمقایسه با سایر بازارهای سرمایه گذاری ازجمله بازاربورس که دارای وضعیتی بسیارآشفته است وبا نوسانات زیادی درچالش می باشد (دلیلش اینست که دراین جهان پررقابت سرمایه که دائم بسوی جهانی شدن در حرکت است کارخانجات وشرکت هایی که سهام آن ها دربورس عرضه شده است رونق چندانی ندارند ویا با رکود روبرو هستند )  .تنها یک سرمایه گذاری است که هیچ گاه دچار نوسانات نشده وآن بخش درمان است .طب لیست

کدام کارخانه یا صنعت هست که مشتریان روزافزون آن جهت خرید محصولاتش، شبانه روزدرنوبت باشند والتماس دعا داشته باشند وازآن سوی، صاحب کارخانه و هیئت مدیره از ضررورکود وکسادی بازارصحبت به میان آورد؟طب لیست

کدام بیمارستان خصوصی را می شناسید که بعلت رکود ونبودن مشتری یا همان بیمار،ورشکست شده وبه تعطیلی کشیده شده باشد؟ طب لیست

کمتر بیمارستان خصوصی را می بینید که ازهرنظر چه ازنظر فضای فیزیکی وچه ازنظردستگاههای مدرن وپیشرفته نسبت به زمان تاسیس وآغازفعالیت درمانی توسعه چشم گیر نیافته یا درحال توسعه نباشد . طب لیست

لذا سهام هیچ مرکز درمانی وبیمارستانی درهیچ زمانی پائین نیامده است. اگر بعضا شنیده شده که سهامداران از سرمایه گذاری وخرید سهام درمانی اظهار نارضایتی می نمایند،لزوما بحث عدم سوددهی سهام درمانی درمیان نبوده بلکه اغلب از چگونگی مدیریت، (سوئ مدیریت ها) عدم قانونمندی ویا اجرا نشدن قوانین ومقررات مرتبط در بعضی از بیمارستان ها  گله مند هستند ،یا ازجهت اجحافاتی است که دروضع وتعیین تعرفه های درمانی (نسبت به نرخ تورم )به بخش خصوصی روا داشته می شودویا بحث یک سویه نگری سازمانهای بیمه گر بوده که اغلب بند ناف آنها به دولت یانهادهای قدرت بند است .علاوه برمطالبی که ذکرآنها رفت،غالبا بحث سرمایه گذاری، خرید وتملک املاک همجوار وتوسعه بیمارستان ها ضرورتا امر سوددهی بیمارستان را به تاخیر خواهد انداخت که بهرحال نهایتا امر گسترش وتوسعه بیمارستان به سود سهامداران تمام خواهد شد .طب لیست

بدیهی است بحث تعیین تعرفه های بخش درمان ویک طرفه به قاضی رفتن سازمانهای بیمه گر، تنها خاص بیمارستانهای خصوصی که بصورت شرکت های سهامی تاسیس شده اند ،نبوده بلکه درارتباط با هزینه های یک مطب،یا درمانگاه یا آزمایشگاه وغیره نیز چالش برانگیزاست.طب لیست

درخاتمه اینکه بیمارستان وبیمارستان داری نه تنها هیچ زمانی دچار رکود وکسادی نخواهد شد بلکه به بدلیل کمبود بیمارستان ومراکز درمانی وهمزمان رشد جمعیت وتوسعه شهرها وروستاها وازطرفی پیشرفت روز افزون علوم پزشکی ،تکنیکهای درمانی وتشخیصی و نیاز روزافزون به  بیمارستان، یک سرمایه گذاری مطمئن وقابل اعتماد برای همیشه خواهد بود.طب لیست

بخصوص برای پزشکان جوان که آغاز راه هستند ودر شهرها ی بزرگ وبازارپرهیاهوی پزشکی تا شناخته شدن ومعروف شدن ازطریق تاسیس مطب وداشتن فعالیت مستقل مسیر طولانی را باید طی کنند،همزمان سرمایه گذاری وفعالیت در بیمارستانها ومراکزدرمانی بخش خصوصی ازهرجهت پیش آگهی خوبی را به آنها نوید خواهد داد.طب لیست

                                                                                                                                                                 

 

 

                                                                                            S.Rafiei

                                                                           طب لیست

 

 

آیاسهم بخرم،آیاسهام بیمارستان بخرم،سهم بیمارستان بخریم،سهام بیمارستان بخریم،سهام بیمارستان،سهم مراکزدرمانی،آیاسهم بیمارستان بخرم،مزایای خریدسهم بیمارستان،فایده خریدسهم بیمارستان،سهم،سهام،خریدسهام،فروش سهام،خریدفروشسهام بیمارستان
.