طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی ، زیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش و پژوهش

  • املاک مجوز ها

  • شرکت ها

  • استخدام جویای کار

آیین نامه ضوابط وشرایط تاسیس دفاتر شنوایی سنجی

تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی

1-دفتر ارزیابی شنوایی به محلی اطلاق می شود کـه طبـق ضــوابط  و  مقـررات  وزارت بهداشـت و درمـان وآموزش پـزشکی جهت انجام خدمات شنوایی شناسی  مطابق شرح وظایف و اختیـارات پـس از اخـذ مجـوزفعالیت توسط افراد واجدالشرایط و صلاحیت ذکر شده آئین نامه دائر می گردد.
  2-خدمات ارائه شده در دفتر ارزیابی شنوایی عبارتند از  :
1-2-ارزیابی سیستم شنوایی محیطی از مجراي گوش خارجی تا عصب شنوایی
 
2-2-ارزیابی سیستم شنوایی مرکزي از عصب شنوایی تا قشر شنوایی

3-2-ارزیابی سیستم دهلیزي
4-2-ارزیابی وز وز گوش
(Tinitus )
5-2- ارائه و ارزیابی سمعک و دیگر وسایل کمک ارتباطی شنوایی براي افراد مبتلا به ضـایعات شـنوایی غیـر قابـل درمان پزشکی  قالب گیري از گوش
6-2-ارائه خدمات و مشاوره شنوایی با والدین و یا کودك
7-2-نوشتن گزارش نتایج ارزیابی ها و ارسال آن به پزشک معال
 تبصره :
دفتر ارزیابی شنوایی حداقل می بایست خدمات مندرج در 1الی 7بند را  به بیماران ارائه نماید . 
3-کارشناس شنوایی موظف است منحصراً طبق نسخه پزشک معالج         
 ‘خدمات ارزیـابی شـنوایی را بـراي بیمـاران       
انجام دهد.
تبصره 1  : 
کارشناس شنوایی حق دخل و تصرف در نسخه و یا دستور پزشک معالج را ندارد

تبصره  2 :
  کارشناس شنوایی مجاز به صدورگواهی صحت ، اسـتراحت ، تجـویز دارو  درخواسـت رادیـوگرافی، آزمایشات پاراکلینیکی براي بیماران ، انجام شستشوي گوش و تخلیه جرم نمی باشد. 
4-تشکیل پرونده شامل :
ضبط مشخصات کامل بیمار‘نام پزشک و آزمایشات درخواست شـده توسـط پزشـک و           
مشخصات بیماران و نگهداري مدارك ضروري جهت هر یک از بیماران مراجعه کننده به دفتر ارزیابی شنوایی الزامی است .
تبصره :
ارائه گزارش عملکرد آمار و اطلاعات لازم به دانشگاه مربوطه جزء وظایف  دارنده مجوز دفتـر ارزیـابی شنوایی است .

  5-چاپ سر برگ وفق مفاد مجوز دفتر ارزیابی مجاز می باشد . 
6-اندازه تابلو حداکثر 70*50 سانتیمتر و فقط مجاز به نصب یک تابلو میباشد .
7-تعرفه خدمات ارائه شده باید مطابق تعرفه هاي مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشد .
8-تجهیزات، موقعیت و فضاي فیزیکی،امکانات فنی و ساختمانی دفتر ارزیابی شنوایی مـی  
بایـست قبـل از اخـذ مجوز فعالیت به تائید کارشناسان دانشگاه مربوطه برسد .
9-هرگونه جابه جایی و انتقال و یا تعطیلی محل دفتر باید با اطلاع و موافقت دانشگاه مربوطه باشد
10-نظارت بر عملکرد دفاتر ارائه خدمات ارزیابی شنوایی برعهده دانشگاه ذیـربط بـوده و ایـن دفـاتر موظـف بـه پاسخگویی و همکاري با بازرسین مربوطه میباشند .
ضوابط تأسیس دفاتر ارزیابي شنوایي

11-نصب اصل مجوز دفتر کار در محل فعالیت و در معرض دید مراجعین الزامی است .
12- اعتبار مجوز دفتر کار طبق قانونی آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر مقررات مربوطه می باشد .
13-دارندگان مجوز دفتر ارزیابی شنوایی تحت هیچ شرایطی مجاز به استفاده از افـراد تجربـی بـدون تحـصیلات دانشگاهی معتبر براي خدمات نمی باشند و خدمات مذکور باید توسـط شـنوایی شناسـان  داراي حـداقل مـدرك کارشناسی  و تحت نظر دارنده مجوز ارائه گردد .
14-در صورتی که دارنده مجوز دفتر ارزیابی شنوایی از ضوابط و مقررات و وظـایف موضـوع آئـین نامـه تخطـی نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد .
1-14- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورتجلسه بازرسی محل توسط دانشگاه مربوطه
2-14-اخطار کتبی توسط دانشگاه مربوطه
3-14-لغو مجوز دفتر و تعطیلی دفتر به مدت
1تا3 ماه به پیشنهاد دانشگاه مربوطه
4-14-لغو مجوز و تعطیلی دفتر به مدت
4-12ماه به پیشنهاد دانشگاه مربوطه
5-14-لغو دائم مجوز دفتر به پیشنهاد دانشگاه مربوطه
15- حداقل فضاي مورد نیاز جهت تأسیس دفتر ارزیابی شنوایی
30متر مربع و شامل قسمت هاي زیر می باشد . 
-اتاق معاینه یا ارزیابی اولیه
-اتاق اکوستیک و تجهیزات با ابعاد مناسب
-فضاي بایگانی و یا قفسه هاي مربوطه
-سالن انتظار بیماران
- سرویس بهداشتی
تبصره 1:  معرفی مکان در داخل بیمارستان یا درمانگاه یا سایر مراکز درمانی جهت احداث
دفتر کار جایگاه قانونی ندارد .
تبصره 2:  رعایت موازین بهداشتی و نظافتی الزامی است
16-حداقل تجهیزات مورد نیاز عبارتند از :
-اتاقک اکوستیک مطابق با استانداردهاي موجود
-مجموعه دیاپازونی
-اتوسکوپ
-دستگاه ادیومتر دو کاناله
-دستگاه امپدانس ادیومتر
17-جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات شنوایی شناسی و براي دفاتر مربوطه    
 ،داشـتن سـوابق در رشـته شنوایی به شرح ذیل الزامی است .
1-17-براي ایجاد دفتر در تهران و کرج داشتن حداقل6 سال سابقه اشتغال به  کار تمام وقـت در رشـته شـنوایی شناسی در یکی از مؤسسات ، نهادها و یا ارگان هاي وابسته به دولت ،
 خصوصی و یا خیریه مجاز داراي پروانه معتبـر  تأسیس
2-17- براي ایجاد دفتر در سایر شهرستانها داشتن حداقل 4  سال سابقه اشتغال به  کار تمام وقت در رشته شنوایی شناسی در یکی از مؤسسات ،نهادها و یا ارگان هاي وابسته به دولت ،
 خصوصی و یا خیریه مجاز داراي پروانه معتبـر تأسیس
تبصره  1 :  
مدت خدمت نظام وظیفه و طرح نیروي انسانی و یا سایر تعهدات قانونی در صورت ارائه گواهی معتبر اشتغال به امر شنوایی شناسی جزء سابقه کار محسوب میگردد . 
تبصره 2   :   
مدت تحصیل مقاطع کارشناسی ارشد حداکثر تـا 5/2 سـال و   PHDحـداکثر تـا4 سـال در رشـته  
شنوایی شناسی براساس گواهی دانشگاه مربوطه جزء سابقه کار محسوب می گردد  . 
الف 
 ارائه تقاضا نامه کتبی امضاء شده توسط متقاضی که به امضاءمعاونت درمان  و دارو و مدیریت درمان دانشگاه رسیده و ثبت در دفتر دبیرخانه گردیده باشد . 
تبصره :
تقاضاي افرادي که درخواست تأسیس دفتر کار در شبکه هاي تحت نظارت این دانـشگاه را دارنـد مـی بایستی از طریق شبکه مربوطه به معاونت درمان و دارو دانشگاه ارسال گردد . 
ب 
ارائه مدارك به شرح ذیل  : 
-گواهی انجام و یا معافیت خدمات قانونی لایحه طرح نیروي انسانی و خدمت نظام وظیفه
 -گواهی عدم سوء پیشینه کیفري
-سه قطعه عکس  4*3

-ذکر آدرس دقیق دفتر ارزیابی شنوایی  به همراه تلفن تماس جهت هماهنگی به منظور بازرسی از محل دفتر
-گواهی معتبر اشتغال به امر شنوایی شناسی براي احراز سابقه کار مورد اشاره در بند 15 .

-ارائه مدرك تحصیلی مورد تائید وزارت متبوع در زمینه شنوایی شناسی در مقطع کارشناسی یا بالاتر از آن .
- تصویر دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان
- تصویر صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضیح صفحه آخر شناسنامه
- ارائه تصویریا شماره کارت ملی
تبصره :
در ارتباط با مدارك دانش آموختگان خارج از کشور باید مـدارك آنـان بـه تائیـد وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فن آوري   
 (در موردفارغ التحصیلان سـالهـاي گذشته )رسیده باشد  . 
ج
 (بازرسی از مکان معرفی شده توسط کارشناسان دانشگاه در صورت تائید محل ارائه فیش هاي بانکی طبق دستورالعمل  مربوطه  )مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان  صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گرددید
 .مبالغ جهت تهران وسایر شهرستانها متفاوت میباشد.
 ه - صدور مجوز دفتر کار و تحویل آن به متقاضی
تبصره :
مجوز صادر شده فقط به متقاضی تحویل داده می شود .
 

ایین نامه شنوایی سنجی،ضوابط تاسیس شنوایی سنجی،شرایط ضوابط تاسیس ارزیابی شنوایی،تاسیس دفاتر ارزیابی شنوایی،شنوایی سنجی،شرایط آیین نامه تاسیس ارزیابی شنوایی،ائیین نام شرایط تاسیس شنوایی سنجی،ارزیابی شنوایی،شنوایی سنجی آئیین نامه تاسیس،
.