طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی ، زیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش و پژوهش

  • املاک مجوز ها

  • شرکت ها

  • استخدام جویای کار

آئین نامه وشرایط تاسیس موسسه ساخت وفروش عینک طبی

ضوابط وشرایط تاسیس موسسه ساخت وفروش عینک طبی

* مـؤسسـه ساخـت و فـروش عینـک طبی به محلی اطلاق می شود که طبق ضوابط وزارت بهداشت و درمـان و آمـوزش پزشکی جهت ساخت و فروش عینک طبی پس از اخذ مجوز فعالیت توسط افراد واجد شرایط و صلاحیت دائر می گردد .

*مجوز ساخت و فروش عینک طبی به کارشناسان بینایی سنجی و دارندگان گواهی قبولی در آزمون عینک طبی سال های 52 ، 59 ، 68 که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دائر گردیده اعطا می گردد .

*گواهی های موفقیت درآزمون های عینک طبی صادرشده توسط وزارت کاروامور اجتماعی جهت اخذ مجوز ساخت و فروش عینک طبی دارای اعتبار نمی باشد .

* تجهیزات ، موقعیت و فضای فیزیکی مؤسسات ساخت و فروش عینک های طبی می بایست قبل از اخذ مجوز فعالیت به تائید کارشناسان دانشگاه مربوطه برسد .

* نظارت بر عملکرد مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی بر عهده دانشگاه ذی ربط بوده و این مؤسسات موظف به

پاسخ گویی و همکاری با بازرسین مربوطه می باشند .

*مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که توسط دارندگان قبولی در آزمون طبی سال های 52 و 59 و 68 دایر

می گردد مجاز به تجویز عینک نبوده و ساخت و تحویل عینک به خریداران باید براساس مشخصات کامل نسخه
پزشک و یا کارشناس بینائی سنجی باشد .
*در صورتی که مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و دفتر کار بینائی سنجی در یک محل می باشد ‘ فضای مربوط به مؤسسه می بایستی مجزا و فضایی جهت بینائی سنجی در نظر گرفته شود که دارای شرایط بهداشتی و نور و تهویه مناسب باشد .تجهیزات
*هر فرد تنها مجاز به تأسیس یک مؤسسه می باشد

* تحویل عینک به خریداران باید با مشخصات کامل نسخه چشم پزشک منطبق باشد .

*فروشندگان عینک های طبی حق معاینه و تجویز عینک طبی را ندارند .

تبصره – اپتومتریست هایی که دارای مدرک لازم از دانشگاه های معتبر در تجویز عینک هستند پس از تائید صلاحیت در کمیسیون قانونی می توانند مبادرت به تجویز عینک نمایند .

*پروانه تأسیس به نام افراد حقیقی در شخصیت های حقوقی صادر خواهد شد .

*مؤسسات فروش عینک های طبی موظفند دفتر مخصوص برای ثبت نام خریدار ، شماره ، تاریخ نسخه ، نام پزشک یا متخصص تجویز عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریداران و بازرسان در اختیار آن ها قرار دهند .

*تغییر محل کار یا موسسه یا مسئول فنی باید با هماهنگی و اطلاع دانشگاه صورت پذیرد .

*چشم پزشکان حق فروش عینک طبی را در مطب های خود ندارند .

*مراکز جراحی محدود و سرپایی مجاز به افزایش واحد عینک سازی نمی باشد .

*درمانگاه ها در صورت افزایش بخش بینایی سنجی یاچشم پزشکی می توانند بخش ساخت وفروش عینک طبی را دایر نمایند.

* درمانگاه نمی تواند از یک فضای مشترک جهت اپتومتری و مؤسسه مذکور استفاده نماید .

*حداقل تجهیزات مورد نیاز در مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی شامل زیر می باشد :

* لنزومتر - جعبه عینک - خط کش مرکز گیری

*الگو ( انواع مختلف ) - دستگاه تراش

مراحل صدور مجوزهای قانونی

الف ) ارائه تقاضا نامه کتبی امضاء شده توسط متقاضی که به امضاء معاونت درمان و مدیریت درمان دانشگاه رسیده و ثبت در دفتر دبیرخانه گردیده باشد .

ب ) ارائه مدارک به شرح ذیل :

*گواهی انجام یا معافیت از طرح لایحه نیروی انسانی جهت کارشناسان بینائی سنجی

*گواهی موفقیت از آزمون عینک طبی سال های 52 یا 59 یا 68 جهت عینک سازان

* گواهی انجام معافیت از خدمت نظام وظیفه جهت آقایان

* گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا آخرین حکم استخدام رسمی جهت کارکنا ن دولت

*گواهی عدم اعتیاد

*تصویر شناسنامه صفحه اول و صفحه آخر در صورت داشتن توضیح

* تکمیل فرم مشخصات که توسط واحد صدور پروانه ها پس از دریافت درخواست کتبی به متقاضی ارائه می گردد .

* یک قطعه عکس 4*3 جهت گواهی عدم سوء پیشینه

*ارائه تصویر یِا شماره کد ملی

*تصویر دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان

ج ) ارسال مدارک به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع

د ) پس از تائید صلاحیت متقاضی توسط کمیسیون و اعلام آن به متقاضی و مراجعه وی به واحد صدور پروانه جهت

امضاء فرم قرارداد تأسیس و ارائه فیش بانکی :

*طبق مقررات مربوطه ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد شد ، مبلغ جهت تهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ه ) صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی
بدیهی است فعالیت به منظور ساخت و فروش عینک طبی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروری است

نسبت به اخذ مجوز بهره برداری و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد .
و ) مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه های تأسیس و مسئولین فنی
*پیشنهاد مکان جهت احداث به صورت کتبی ( با ذکر دقیق آدرس، کروکی ، تلفن تماس )که توسط متقاضی مهر و
امضاء شده و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده است .
* انجام بازدید از مکان پیشنهادی و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه

*ارائه مدارک معتبر مربوط به مالکیت یا اجاره محل با پلاک ثبتی

*اعلام نشانی دقیق و ساعات فعالیت مؤسسه

ژ ) پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی ارسال پرونده به کمیسیون قانونی ماده 20 وزارت متبوع

ح ) پس از تائید کمیسیون قانونی ماده 20 ارائه فیش بانکی ( مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعلام خواهد گردید ، مبلغ جهت شهرتهران وسایر شهرستان ها متفاوت می باشد).

ت ) صدور پروانه های تأسیس و مسئول فنی وزارت متبوع و ارسال آْن به معاونت درمان دانشگاه

ی ) تحویل پروانه های صادره به مؤسس

تبصره : پروانه ها فقط به شخص مؤسس تحویل داده می شود

 

 

آیین نامه تاسیس ساخت عیک طبی،ضوابط تاسیس موسسه ساخت فروش عینک طبی،شرایط ساخت فروش عینک طبی،
.