طب لیست

اطلاعات و خدمات پزشکی و پیراپزشکی

  • پزشکان

  • دندانپزشکان

  • جراحان

  • خدمات درمانی وزیبایی

  • مراکز تشخیصی درمانی

  • آموزش وآموزشگاه

  • املاک مجوز هاپروانه

  • شرکت ها تجهیزات

  • کاریابی جذب استخدام

کراتین احیاموشاهین شهربهترین مرکزآموزش وخدمات تخصصی کراتینه وکراتین احیاء موشاهین شهر

~/UploadFiles/330_photo_2021-05-18_15-42-11کراتین-احیا-شا2333.jpg

کراتین احیاصافی موشاهین شهربهترین مرکز اموزش وخدمات تخصصی کراتینه کراتین احیاءصافی موشاهین شهر
خدمات تخصصی کراتین احیاءوسلامت موشاهین شهر
بهترین مرکزآموزش کراتین احیاء صافی وکراتینه موبامدرک معتبرفنی وحرفه ای درشاهین شهراصفهان
شایدشماهم زمانی،ازتخریب،خشک وشکننده شدن ووز شدن موهایتان دچارناراحتی واسترس شده اید.
امانگران نباشید،امروزه روش های درمانی وجودداردکه باکمک روش های کراتینه مو،ضمن لخت وبراق شدن موها،میتوانیدسلامتی وشادابی رابه موهایتان برگردانید.
ازروش های مهم ومطرح احیاوصافی موها،کراتینه کردن واحیامو می باشد.
کراتین یک پروتئین طبیعی است که درپوست،مو وناخن مایافت می شود.
کراتینه،پروتئین تراپی،پلکس تراپی،بوتاکس وفیلرموروش هایی است برای بازگرداندن سلامت وشادابی،صافی ولطافت موکه باتوجه به نوع مو ومیزان آسیب دیدگی به شما پیشنهاد می گردد.
جهت انجام خدمات تخصصی کراتین احیاء واموزش تخصصی تکنیک های کراتین احیا وصافی مو،پذیرای شما زیباجویان وهنرجویان عزیزهستیم.
آموزشگاه آرایشگری نورا شاهین شهر
بامدیریت خانم قنواتی
شماره تماس:09131121671
باهماهنگی قبلی پذیرای شماجهت خدمات تخصصی کراتینه موکراتین احیاوصافی مو هستیم
آدرس:شاهین شهرخیابان عطاربین فرعی 10و11غربی آموزشگاه آرایشگری نورا
کراتینه مومعجزه زیبایی
کراتین پروتئین اصلی درپوست،مووناخن می باشدکه باعث عدم شکنندگی وحفاظت انها می گردد.
کراتین موجوددرمومسئول فعالیت های حیاتی مومی باشدوبه همین جهت موجب شادابی ودرخشندگی مومی شود.
پس وقتی میزان کراتین موجوددرموبراثرقرارگرفتن درمعرض افتاب مستقیم یاموادشیمیایی وتغییرسبک زندگی،کم می شود،موها شادابی ودرخشندگی خودراازدست داده وبه اصظلاح وزوزبرمی شوند.
درسالهای اخیر،روش کراتینه مو یاکراتین واحیاموبرای ترمیم موهای آسیب دیده، مورداستفاده
قرارگرفته است.

مشخصات آگهی

نام آگهی دهنده: teblist

شهر: شاهین شهر

پست الکترونیک:

وب سایت:

آدرس : شاهین شهر-خیابان عطار-بین10و11_آموزشگاه آرایشگری نورا

تاریخ درج آگهی: 1400/09/07

تاریخ انقضای آگهی: 1400/09/14

تماس با آگهی دهنده